avatar

2013-1-4, 10:55
 <%PhotoAlbumPage%>
бичсэн: Dorjmaa төрөл: | (0) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх
avatar

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

2011-12-15, 12:06

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
Энэ хуулийн зорилт нь хүүхдийн эрхийг хамгаалахтай холбогдож үүссэн харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль тогтоомж

1. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, Иргэний хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.
2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөр журам тогтоосон бол  олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.
З дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ
1. Хүүхдийн эрхийг төрсөн цагаас нь эхлэн 18 насанд хүртэл хамгаалахад энэ хуу...

avatar

Боловсролын хуулинд боловсролын харилцаанд оролцогчдын нийтлэг эрх, үүрэг

2011-12-15, 11:53

           44 дүгээр зүйл. Багшийн эрх, үүрэг
44.1. Багш дараахь эрхтэй

44.1.1.сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөл бололцоогоор хангуулах;
44.1.2.сургалтад шинжлэх ухааны дэвшилт арга барил, боловсролын стандартад нийцсэн сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг сонгон хэрэглэх;
44.1.З.суралцагч болон түүний эцэг, эх, асран хамгаалагчид шаардлага тавих, зөвлөгөө өгөх;
44.1.4.суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэх, тэдний авьяас, бие сэтгэцийн хөгжилтөд тодорхойлолт өгөх;
44.1.5.суралцагчийг сонгон суралцуулах, мэргэжлийн болон гүнзгийрүүлсэн сургалт зохион байгуулах;
44.1.6. ...

avatar

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ ТӨГСӨГЧДӨД БОЛОВСРОЛЫН БАРИМТ БИЧИГ ОЛГОХ ЖУРАМ

2011-12-15, 11:49

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1 Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдөд боловсрол эзэмшсэнийг нь нотолж суурь боловсролын гэрчилгээ, бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх /цаашид гэрчилгээ, үнэмлэх гэх/ олгоход энэхүү журмыг мөрдөнө.

1.2 “Боловсролын тухай” Монгол улсын хуулийн 9.1-д заасны дагуу гэрчилгээ, үнэмлэх нь ерөнхий боловсролын тухайн түвшний агуулгыг эзэмшсэнийг нотлон төрөөс олгож байгаа баримт бичиг мөн.

1.3 Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдөд олгох гэрчилгээ, үнэмлэх нь Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан нэгдсэн загвар, улсын дугаартай байна. Улсын...

avatar
avatar

9-р ангийн мат тест

2011-6-8, 05:49
9-р ангийн мат цахим тест энд дарж үзэх
avatar
avatar
avatar

7-р анги "Координатын арга"

2011-6-8, 03:02
 7-р анги "Цахим тест" Координатын хавтгай" энд
avatar

7-р анги Тэгш хэм

2011-6-8, 02:58
7-р анги "Тэгш хэм" Цахим хичээл энд дарж үзнэ үү
idiomatic-dormant